LibreOffice 7.3.4.2

LibreOffice 7.3.4.2

LibreOffice – Open Source – Windows Linux
ra khỏi 26 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
LibreOffice là đóng gói điện miễn phí, miễn phí và mã nguồn mở bộ năng suất cá nhân cho Windows, Macintosh và GNU/Linux, mà cung cấp cho bạn sáu giàu tính năng ứng dụng cho tất cả tài liệu sản xuất và xử lý dữ liệu nhu cầu của bạn: Writer, Calc, Impress, vẽ, toán học và cơ sở. Hỗ trợ và tài liệu hướng dẫn là miễn phí từ chúng tôi cộng đồng lớn, chuyên dụng của người dùng, những người đóng góp và nhà phát triển. Bạn, quá, có thể nhận được tham gia!

Tổng quan

LibreOffice là một Open Source phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi LibreOffice.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 15.425 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của LibreOffice là 7.3.4.2, phát hành vào ngày 09/06/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 10/10/2010.

LibreOffice đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Linux.

Người sử dụng của LibreOffice đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho LibreOffice!

Cài đặt

người sử dụng 15.425 UpdateStar có LibreOffice cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản